Polityka Prywatności i plików „Cookies”

Poniższy dokument wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Klientów, przysługujące im prawa i obowiązki sklepu jako Administratora danych.

W treści polityki przekazujemy Państwu informacje, jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe i zgromadzone pliki cookies, oraz w jaki sposób i do jakich celów dane te będą wykorzystywane. Osoba, która odwiedza serwis i z niego aktywnie korzysta, tym samym wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie.

 

Polityka prywatności

 

Informacje o Administratorze danych

Administratorem sklepu internetowego www.sklep.agrosklad.pl oraz Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) jest Przedsiębiorstwo Handlowe „Agroskład” Włodzimierz Jabłoński, Jacek Kaczuba Spółka Jawna z siedzibą w Józefin 39, 97-225 Ujazd, NIP: 773-001-04-92, KRS: 0000082092, zwane dalej „Agroskład” lub Administratorem.

Z Administratorem możliwy jest kontakt za pośrednictwem danych korespondencyjnych Agroskład oraz pod numerem telefonu: 44 719 24 88 lub adresem e-mail: agroskład@agroskład.com.pl.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Korzystanie z serwisu oraz podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające serwis jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwia realizacje usług oferowanych za pośrednictwem serwisu.

Cele, podstawy przetwarzania i retencja danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Agroskład w następujących celach:

a)     umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość,
za pośrednictwem
sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), przez cały okres realizacji zamówienia, a po tym okresie dla celów związanych z ustaleniem, dochodzeniem bądź obroną wzajemnych roszczeń. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów;

b)     zrealizowania przysługującego Państwu uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 tj.). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, przez okres 1 roku – po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, zgodnie z art. 74 ust.2 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 tj.), a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu
ich przedawnienia. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów;

c)     realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa;

d)     przesyłania do Państwa informacji o produktach i ofertach Agroskład w ramach prowadzenia marketingu bezpośredniego – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji (adres e-mail, numer telefonu) w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie informacji o produktach i ofertach drogą elektroniczną;

e)     przesyłania informacji dotyczących produktów i ofert Administratora drogą e-mail, w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera. Administrator przesyła informacje dotyczące swoich produktów i ofert osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy wyrazili Państwo na to zgodę, którą można wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera;

f)      ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z powyższymi celami oraz prowadzonymi przez Administratora działaniami a także świadczeniem usług – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;

g)     udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu, a także
w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi
na pytanie – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. Dane osobowe mogą być również w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora
dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.

 

Profilowanie

W celu realizacji działań marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez Administratora dane osobowe dotyczące Państwa oraz informacje dotyczące produktów, które Państwo nabyli, Administrator może przeprowadzać wnioskowania dotyczące Państwa preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć Administratorowi by lepiej dopasowywać do Państwa oczekiwań przekaz marketingowy. Tym samym Profilowanie może obejmować dopasowanie wyświetlanych reklam, prezentowanych produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach oferowanych przez Administratora, na podstawie zakupów oraz przeglądanych produktów w sklepie stacjonarnym oraz internetowym. W każdym czasie mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego działania.

 

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

·         dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

·         żądania ograniczenia przetwarzania lub sprostowania danych osobowych;

·         żądania usunięcia danych osobowych;

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;

·         wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Agroskład informuje, że każdorazowo, gdy będziecie Państwo korzystali z przysługujących Państwu praw, Administrator dokona oceny i weryfikacji stawianego żądania.

 

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być:

a)     podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, kancelarie prawne, współpracujące
z Administratorem danych;

b)     dostawcy płatności on-line;

c)     podmioty świadczącym usługi dostawy;

d)     podmioty współpracujące w zakresie realizacji usługi Newsletter, sms;

e)     podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być również przekazywane do Google LLC, któremu przekazywany będzie adres IP w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) do w celu generowania statystyk.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych, przyjętych przez Komisję (UE).

Serwisy społecznościowe

Na naszej stronie sklepu są wykorzystywane wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portal społecznościowy Facebook (Meta). W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. (sygn. C-40/17) informujemy, że Współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczki Facebook (Meta) zamieszczonej w Serwisie jest Meta Platforms, Inc. z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia.

Dodatkowo, prowadzimy w ramach portali społecznościowych Facebook oraz Instagram i serwisem YouTube profile: „Agroskład".

W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (sygn. C-210/16) informujemy, że Współadministratorem danych osobowych użytkowników fanpage’y i stron Agroskład w mediach społecznościowych jest Facebook (Meta).

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook (Meta), a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook (Meta):  https://www.facebook.com/policy.php

W ramach współpracy z Facebook (Meta) częściowo pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od użytkowników Serwisu, częściowo zaś z profili użytkowników w portalu społecznościowym Facebook (Meta).

·         w zakresie, w jakim pozyskujemy dane bezpośrednio od użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla użytkownika. Użytkownik może korzystać z Serwisu nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy użytkownik tylko przegląda Serwis, nie podejmując interakcji z wtyczką Facebook (Meta);

·         w zakresie, w jakim pozyskujemy dane użytkowników z profili użytkowników w portalu społecznościowym Facebook, ujawnieniu będą podlegały dane o użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez Facebook (Meta).

 

W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Agroskład, jak i Face­book (Meta). Z uwagi na fakt, iż w ramach współpracy z Facebook (Meta) dochodzi do współadministrowania danymi oso­bowymi, użytkownik ma prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook (Meta) i nas jako operatora Serwisu, w zakresie prowadzonego współadministrowania.

 

Polityka cookies

Pliki cookies

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Twoim komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe piki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z witryny i służą do przechowywania informacji, takich jak Twoje hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

 

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

• nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;

 • nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;

• termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);

• wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

 

Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl/

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Przedsiębiorstwo Handlowe „Agroskład” Włodzimierz Jabłoński, Jacek Kaczuba Spółka Jawna z siedzibą w Józefin 39, 97-225 Ujazd, NIP: 773-001-04-92, KRS: 0000082092

Można wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

Z jakich Cookies korzystamy i do czego je wykorzystujemy?

W ramach naszego sklepu wykorzystujemy Cookies niezbędne, obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz oferowanych w ramach strony funkcjonalności.

Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony sklepu, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury sklepu internetowego. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez Niego sklepu internetowego.

Administrator wykorzystuje cookies w celu:

- zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych);

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

- popularyzacji sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

- Administrator stosuje kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk strony internetowej sklepu internetowego oraz zarządzania reklamami Ads; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.

Administrator, korzysta z danych osobowych zgromadzonych w ramach wykorzystywanych technologii cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dla realizacji celów wyżej wskazanych. Dane pozyskane przez nas za pomocą technologii cookies są przetwarzane do czasu osiągnięcia celów ich zbierania (wskazanych powyżej) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, albo do czasu usunięcia cookies z urządzenia końcowego, z którego korzystają użytkownicy łącząc się z naszym serwisem – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. W stosunku do danych osobowych gromadzonych za pomocą technologii cookies użytkownikowi przysługują  prawa, wskazane w rozdziale ”Prawa osób, których dane dotyczą” Polityki prywatności.

 

Stosujemy następujące pliki cookies:

Pełna lista plików cookies stosowanych przez nasz Serwis:

Nazwa pliku cookies

Rodzaj

Cel

Czas życia cookies

_ga

Statystyczny

służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie

2 lata

_gid

Statystyczny

Przechowuje i liczy odsłony strony internetowej

24 godziny

PHPSESSID

Sesyjny

Przechowywanie informacji o wizytach w witrynie

Wygasa przed końcem wizyty użytkownika w witrynie

PrestaShop-10a45899133b8315183762513480a195

 

 

Mniej niż miesiąc

_ym_uid

Sesyjny

Przechowywanie i śledzenie tożsamości odwiedzającego

1 rok

_ym_visorc

Funkcjonalny

Zapewnia responsywne działania strony

30 minut

_ym_isad

Statystyczny

W celu dostarczania  funkcji między stronami

48 godzin

_ym_d

Statystyczny

Przechowywanie pierwszej wizyty na stronie

1 rok

 

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik może w każdym czasie zablokować umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może być wówczas konieczne ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową. Może to również mieć wpływ na funkcjonowanie naszej strony internetowej lub nawet ją zablokować.

Użytkownik może także usunąć wszystkie pliki cookie, które znajdują się już na urządzeniu, czyszcząc historię przeglądania w przeglądarce. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookies ze wszystkich odwiedzonych witryn. Pamiętaj jednak, że możesz również utracić niektóre zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje witryny).

Większość przeglądarek pozwala na wyświetlanie oraz zarządzanie, blokowanie i usuwanie plików cookies na stronach internetowych. Możesz samodzielnie zarządzać swoimi uprawnieniami dotyczącymi plików cookies, natomiast musisz pamiętać, że usuwając pliki cookies, wszystkie ustawione przez Ciebie preferencje mogą zostać utracone w tym również możliwość rezygnacji z plików cookies.

Agroskład informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu niżej wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, MacOS Safari i Safari.

Wyłączenie odpowiedzialności

Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia, z którego korzysta.

Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.

Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z internetu.

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każdej dowolnej witryny.

 

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie internetowej.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.

W przypadku ewentualnych pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych w Serwisie informacji, a także pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.