REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DEFINICJE:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

KONSUMENT – Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. PH AGROSKŁAD WŁ. JABŁOŃSKI, J. KACZUBA SP.J. 97-225 Ujazd, Józefin 39 NIP: 773-001-04-92 , KRS: 0000082092

PRZEDSIĘBIORCA- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

SPRZEDAWCA – Przedsiębiorstwo Handlowe „ AGROSKŁAD Włodzimierz JABŁOŃSKI, Jacek KACZUBA Spółka jawna, z siedzibą w Józefin 39, 97-225 Ujazd

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, dostępny pod adresem: www.sklep.agrosklad.com.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe „ AGROSKŁAD Włodzimierz JABŁOŃSKI, Jacek KACZUBA Spółka jawna, z siedzibą w Józefin 39, 97-225 Ujazd, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000082092, NIP 773-001-04-92, REGON 004712520

 

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

II. KONTAKT ZE SKLEPEM

 

1. Adres Sprzedawcy: Józefin 39, 97-225 Ujazd

2. Adres e-mail sprzedawcy: e-sklep@agrosklad.com.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 511 198 268

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-16.00

 

III. KONTO

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz kontaktowy, podając dane personalne Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest bezpłatne, dobrowolne i nieobowiązkowe.

2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta, tj. zakupy bez rejestracji.

3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, otrzymywania powiadomień dotyczących statusu zamówienia, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt.2

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

 

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

a) założenie konta z loginem i hasłem

b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.

W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Klienta umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

3. Podane na stronie ceny są cenami brutto (uwzględniają podatek vat) i podane są w polskich złotych.

4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

5. Sklep www.sklep.agrosklad.com.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.

6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

8. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Klient związany jest ceną umieszczoną na stronie Sprzedającego w momencie składania zamówienia. Umieszczenie na stronie sklepu internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny stanowi ofertę ich sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Do ceny każdego towaru należy doliczyć koszt przesyłki odpowiednio do sposobu doręczenia.

10. Sprzedawane w sklepie internetowym środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy o środkach ochrony roślin.

 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

c) za pomocą szybkich płatności Dotpay.

W tytule wpłaty należy podać nr zamówienia. W przeciwnym razie może to spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia, lub w ostateczności wpłata może być niemożliwa do zidentyfikowania.

DANE DO PŁATNOŚCI DROGĄ PRZELEWU BANKOWEGO:

31 1240 1718 1111 0000 1091 0755

odbiorca: P.H. „Agroskład” Wł.Jabłoński, J.Kaczuba sp. jawna

adres odbiorcy: Józefin 39, 97-225 Ujazd

 

VI. TERMIN PŁATNOŚCI

1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na podany nr rachunku bankowego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

2. Na bankowym poleceniu przelewu należy podać nr zamówienia. W przypadku niemożności zrealizowania przez nas zamówienia z powodów braków magazynowych, lub innych przyczyn niezawinionych przez sklep i ostatecznie po odstąpieniu od umowy przez Kupującego wpłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

 

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówień następuje w ciągu 1-4 dni licząc dni robocze.

2. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym w/w dni robocze nalicza się po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. Czas realizacji zamówień zależy od wybranej przez Klienta formy płatności:

a) szybka płatność Dotpay - 1-4 dni robocze,

b) płatność przy odbiorze - 1-2 dni robocze,

c) płatność przelewem tradycyjnym - 1-4 dni robocze od daty zaksięgowania wpłaty.

 

VIII. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania zamówienia.

3. Możliwy jest odbiór osobisty.

4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską) lub 2-4 dni robocze (Paczka w Ruchu).

5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

6. W przypadku nieodebrania przesyłki od doręczyciela lub zwrotu przesyłki z winy klienta, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki.

 

IX. REKLAMACJE, ZWROTY, WYMIANY

1. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury zwrotu i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-sklep@agrosklad.com.pl. Zalecamy wysyłkę listem poleconym (rejestrowanym). Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Formularze reklamacji i zwrotu są dostępne pod linkiem https://sklep.agrosklad.com.pl/img/cms/Reklamacja_towaru.pdf

https://sklep.agrosklad.com.pl/img/cms/zwrot_towaru.pdf

3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, należy go odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Józefin 39, 97-225 Ujazd

4. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy i prawach konsumenta, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Koszty wysyłek ponosi kupujący.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji lub zwrotu w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.sklep.agrosklad.com.pl. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

7. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata. W przypadku paczek pobraniowych zwrot zostanie zrealizowany na podany numer konta w formularzu zwrotu.

8. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, będącego Konsumentem z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

 

X. GWARANCJA

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklep.agrosklad.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy, który jest konsumentem, wynikających z niezgodności towaru z umową. Regulacja odpowiedzialności sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.

 

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres e-sklep@agrosklad.com.pl lub pocztą polską na adres Józefin 39, 97-225 Ujazd. 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej rzeczy. W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (nazwa firmy, adres, adres email i telefon) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

6. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym.

7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 

Formularz do pobrania  „odstąpienie od umowy”

https://sklep.agrosklad.com.pl/img/cms/odstapienie_od_umowy.pdf

 

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

 

XIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz klientów następujące usługi:

a) Umożliwianie zawierania w Sklepie drogą elektroniczną umów sprzedaży towarów zgodnie z niniejszym regulaminem

b) Umożliwianie rejestracji w e-sklepie i stworzenie konta klienta

c) Wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowej dotyczącej towarów oraz wiadomości informujących o aktualnym statusie zamówienia.

2. Warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną są następujące:

a) Dostęp do sieci Internet,

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej (typu Internet Explorer, Google Chrome, FireFox lub podobne)

c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

3. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

a) Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów

b) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

c) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Józefin 36, 97-225 Ujazd lub mailowo pod adres agrosklad@agrosklad.com.pl.

d) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

e) zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 

XIV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie, Konsumentów Polskich).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podmiot prowadzący sklep informuje o możliwości zaistnienia przerw w korzystaniu ze sklepu Internetowego powstałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itd.) lub innych od niego niezależnych, to w żaden sposób nie wpływa na realizację dokonanych już zamówień.

2. Niniejszy Regulamin umieszczony jest w Sklepie Internetowym pod adresem www.sklep.agrosklad.com.pl i obowiązuje od dnia w którym Klient mógł poprzez nieodpłatne jego udostepnienie zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy. Ponadto Sklep umożliwia pobranie regulaminu przez użytkownika Sklepu w ten sposób, aby mógł on dowolnie jego treść zapisać.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:

a)      zmiany w prawie;

b)      przyczyny organizacyjne, w szczególności:

                   i.         zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Produktów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),

                               ii.            zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,

                             iii.            zmiany w zakresie sposobów płatności,

                             iv.            zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Produktów,

                               v.            inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.

 

4. Każdy Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na Stronie Internetowej Sklepu.

5. Klient, który posiada Konto zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.

6. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Klienta po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.

7. Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.